CELE KONFERENCJI

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” jest coroczną konferencją organizowaną przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Jest bezpośrednią kontynuacją wieloletnich Ogólnopolskich Seminariów Naukowych na temat „Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych” organizowanych w Zakopanem przez Profesora Aleksandra Zeliasia.

Głównym celem konferencji jest promowanie i upowszechnianie wyników badań z zakresu szeroko rozumianej statystyki i ekonometrii oraz prognoz gospodarczych prowadzonych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych, integracja środowiska naukowego polskich statystyków i ekonometryków oraz współpracujących z nimi pracowników naukowych uczelni zagranicznych oraz kreowanie nowych kierunków badań. Konferencja ma także na celu kształcenie młodych kadr naukowych, pozwala na prezentację wyników ich pracy naukowo-badawczej, pobudza do działania młodych naukowców oraz nagradza ich pracę.

Komitet Naukowy Konferencji dokona wstępnej selekcji referatów wyodrębniając w ten sposób referaty zakwalifikowane do wygłoszenia oraz referaty przewidziane do sesji plakatowej. Podstawowym kryterium kwalifikacji referatów, na podstawie przesłanego streszczenia, będzie ich poziom naukowy oraz zgodność z tematyką konferencji. Streszczenia nie powinny przekroczyć pół strony formatu A4.

Autorzy wybranych referatów, na podstawie rekomendacji Redaktorów czasopism oraz decyzji Organizatorów Konferencji, zostaną zaproszeni do złożenia swojej pracy do publikacji w jednym z czasopism naukowych:
Argumenta Oeconomicahttps://argumentaoeconomica.ue.wroc.pl/
Przegląd Statystyczny/Statistical Reviewhttps://ps.stat.gov.pl/ 
Wiadomości Statystyczne/The Polish Statisticianhttps://ws.stat.gov.pl/
Journal of Public Governance, https://publicgovernance.pl/
Cracow Review of Economics and Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/


Organizatorzy poinformują Autorów o propozycji publikacji drogą mailową do dnia 29 maja 2024 roku. Tekst do publikacji należy złożyć do redakcji wskazanego przez Organizatorów czasopisma w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku. Wymagane jest przygotowanie tekstu zgodnie z wymogami redakcyjnymi czasopisma. Ostatecznym warunkiem publikacji jest otrzymanie pozytywnych recenzji. W przypadku przyjęcia artykułu do druku w Argumenta Oeconomica będzie konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty.

Firma StatSoft Polska ufundowała nagrodę im. Profesora Kazimierza Zająca dla najlepszego referatu oraz plakatu przedstawionego na konferencji przez młodego pracownika nauki (magister lub doktor).  


ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • teorii statystyki i ekonometrii 
 • statystycznej analizy danych 
 • metod taksonomii numerycznej
 • wielowymiarowej analizy statystycznej 
 • metod uczenia statystycznego
 • statystyki gospodarczej, rynku pracy i ochrony środowiska
 • statystyki społecznej i demografii
 • statystyki medycznej i ochrony zdrowia 
 • modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych
 • modelowania rynku energetycznego
 • zastosowań matematyki w ekonomii
 • ekonometrii przestrzennej i dynamicznej
 • makroekonometrii
 • mikroekonometrii
 • ekonometrii i inżynierii finansowej i ubezpieczeniowej
 • zarządzania ryzykiem

Językami konferencji są: polski i angielski. Zorganizowane będą odrębne sesje językowe. Wybór języka prezentacji należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym.